สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
 
 

ระบบการสมัครเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2562