หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
....................................
053-226102 งานบุคคล
053-223320 งานทะเบียน
053-213269 งานธุรการ
053-213464 งานพัสดุ
053-213075 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
053-223270 งานประชาสัมพันธ์
053-214693 คณะศึกษาศาสตร์
053-223163 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
053-225059 คณะศิลปศาสตร์
053-225527 งานการเงิน