แบบประเมินการสอนของอาจารย์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจง ::::: การประเมินการสอนของอาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งไม่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่ประเมินขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแต่ละรายการที่กำหนดให้
ตามสภาพจริงและปราศจากอคติโดยให้เลือกในแต่ละรายการให้ครบทุกช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความจริง

สาขาวิชา ::สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา


ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลเบื้องต้น (กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง)

รหัสประจำตัวนักศึกษา :::::: *ตัวอย่าง 562205001
รหัสวิชาที่ทำการประเมิน ::: *ตัวอย่าง วท22031
ชื่อวิชาที่ทำการประเมิน ::::: *ตัวอย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ป้อนรหัสอ.ผู้สอน :::::::::::::: *ตัวอย่าง CH033 ...... ดูรหัสอาจารย์ผู้สอนที่นี่


ส่วนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจ

1.ความรับผิดชอบ
1.1 ความตรงต่อเวลา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.2 การเตรียมการสอน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.3 ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.4 ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด2. เทคนิคการสอน
2.1 เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

2.2 การบูรณาการสอนร่วมกับรายวิชาอื่นๆ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด3.ความเป็นครู
3.1 คุณสมบัติของผู้สอน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

3.2 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

3.3 การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4.2 ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4.3 จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4.4 มีการประเมินผลหลายรูปแบบผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนในการกำหนดสัดส่วนคะแนน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4.5 บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่นเน้นความร่วมมือไม่เน้นการแข่งขัน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
มีความเป็นประชาธิปไตยให้คุณค่ากับความคิดเห็นและการบวนการคิดของผู้เรียน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.1 ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5.2 ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5.3 ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
เช่น อุปกรณ์ตัวอย่างของจริง หนังสือตำรา คู่มือ เว็บไซต์ หรือการได้เสวนากับผู้เชี่ยวชาญ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม> :::: ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ::::
www.facebook.com/kru.jack.ipecm