สาขาวิชา ::สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชา ::สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิชา ::วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
สาขาวิชา ::วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชา ::สาขาวิชาการจัดการกีฬา
สาขาวิชา ::สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
 
www.ipecm.ac.th/Evaluation