2202-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
ED P30,2202
C112,C158
EP31,EP32
 


ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
ED E36,2202
C158
PH31
 


 


อังคาร ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
ED E30,2202
C112,C158
PH31
 


ED P31,2202
C047
EP31
ED P31,2202
C047
EP31
 


 


 


พุธ ED 000,2202
C160
PH31
ED E37,2202
C105
PH31
ED E37,2202
C105
PH31
 


 


ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
 


 


พฤหัสบดี ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
ED P30,2202
C112,C158
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED E36 สข012008 : การปฐมพยาบาล
ED E30 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED 000 HomeRoom
ED E37 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303