2203-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E13,2203
C127
PH11
ED E13,2203
C127
PH11
ED E13,2203
C127
PH11
 


 


ED P13,2203
C127
EP11
ED P13,2203
C127
EP11
ED P13,2203
C127
EP11
 


 


อังคาร ED P11,2203
C159
EP11
ED P11,2203
C159
EP11
ED P11,2203
C159
EP11
 


 


ED P16,2203
C119
EP13
ED P16,2203
C119
EP13
 


 


 


พุธ ED 000,2203
C114
EP22
ED P11,2203
C159
EP13
ED P11,2203
C159
EP13
ED P11,2203
C159
EP13
 


ED P16,2203
C119
EP12
ED P16,2203
C119
EP12
 


 


 


พฤหัสบดี ED E13,2203
C127
PH12
ED E13,2203
C127
PH12
ED E13,2203
C127
PH12
 


 


ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
 


ศุกร์ ED E17,2203
C119
PH11
ED E17,2203
C119
PH11
ED E18,2203
C118
PH11
ED E18,2203
C118
PH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
ED P13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
ED P11 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P16 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
ED 000 HomeRoom
ED E22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED E17 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
ED E18 สข011051 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
====== อาจารย์ ======
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C114 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201