2204-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
ED E31,2204
C159
PH31
 


ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
 


อังคาร ED P13,2204
C127
EP13
ED P13,2204
C127
EP13
ED P13,2204
C127
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2204
C064
EP11
ED P16,2204
C119
EP11
ED P16,2204
C119
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
ED E35,2204
C160
PH31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E18,2204
C118
PH12
ED E18,2204
C118
PH12
ED E17,2204
C119
PH12
ED E17,2204
C119
PH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P13 กศ011014 : พื้นฐานการศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED P16 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
ED E35 พล051019 : ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED E18 สข011051 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED E17 วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102