2205-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
 


ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
ED P15,2205
C028
EP13
 


 


อังคาร ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
 


ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
 


 


พุธ ED 000,2205
C116
PH41
ED P32,2205
C029
EP31
ED P32,2205
C029
EP31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P11,2205
C159
EP12
ED P11,2205
C159
EP12
ED P11,2205
C159
EP12
 


 


ED P15,2205
C028
EP11
ED P15,2205
C028
EP11
ED P15,2205
C028
EP11
 


 


ศุกร์ ED E26,2205
C041
PH21
ED E26,2205
C041
PH21
ED E27,2205
C029
PH21
ED E27,2205
C029
PH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 000 HomeRoom
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P11 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED E26 สข011004 : ยาและสารเสพติด
ED E27 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C028 อ. เฉลียว เงาะหวาน
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
C159 อ.ดร. ยงยุทธ ตันสาลี
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201