3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E10,3301
C039
PH12
ED E10,3301
C039
PH12
ED E10,3301
C039
PH12
ED E10,3301
C039
PH12
 


อังคาร ED E28,3301
C039
PH21
ED E28,3301
C039
PH21
ED E28,3301
C039
PH21
ED E28,3301
C039
PH21
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E10,3301
C039
PH11
ED E10,3301
C039
PH11
ED E10,3301
C039
PH11
ED E10,3301
C039
PH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED E28 สข022002 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101