5512-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
 


SE H17,5512
C141
SH11
SE H17,5512
C141
SH11
SE H17,5512
C141
SH11
 


 


อังคาร SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
 


SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
SE S14,5512
C069
SS11
 


พุธ SE 000,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H16,5512
C108
SH12
SE H16,5512
C108
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE H16,5512
C108
SH11
SE H16,5512
C108
SH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H14 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE H17 วท073162 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
SE S14 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE H16 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C108 อ. วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101