5513-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
 


 


SE H27,5513
C061
SH22
SE H27,5513
C061
SH22
 


 


 


อังคาร SE H26,5513
C153
SH22
SE H26,5513
C153
SH22
SE H25,5513
C086
SH22
SE H25,5513
C086
SH22
 


SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
 


 


พุธ ED 000,5513
C066
EP24
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
 


SE H23,5513
C069
SH22
SE H23,5513
C069
SH22
SE H23,5513
C069
SH22
 


 


ศุกร์ SE S24,5513
C143
SS22
SE S24,5513
C143
SS22
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H27 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
SE H26 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H25 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
ED 000 HomeRoom
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE H23 ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202