6612-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
 


 


SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
SE S11,6612
C143
SS11
 


 


อังคาร ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
 


SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
 


 


พุธ AR 000,6612
C103
AM32
AR M36,6612
C110
AM32
AR M36,6612
C110
AM32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H13,6612
C069
SH11
SE H13,6612
C069
SH11
SE H13,6612
C069
SH11
SE H13,6612
C069
SH11
 


SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
SE S18,6612
C112
SS11
 


 


ศุกร์ SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S11 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
SE S29 วท081214 : เทนนิส
AR 000 HomeRoom
AR M36 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
SE H13 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE S18 พล031319 : กรีฑา
====== อาจารย์ ======
C164 อ. จริญญา ธรรมจี๋
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C069 อ. อภิชาต โชติชื่น
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102