6615-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,6615
C110
AM31
AR M36,6615
C110
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M26,6615
C146
AM22
AR M26,6615
C146
AM22
AR M26,6615
C146
AM22
 


 


ED E12,6615
C052
PH11
ED E12,6615
C052
PH11
ED E12,6615
C052
PH11
 


 


พุธ AR 000,6615
C122
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
 


ED P12,6615
C052
EP13
ED P12,6615
C052
EP13
ED P12,6615
C052
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
 


 


SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
 


 


ศุกร์ ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
ED P43,6615
C111
EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
ED E12 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 000 HomeRoom
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
ED P12 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S29 วท081214 : เทนนิส
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C052 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402