6616-ห้องเรียน จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302