7712-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7712
C038
AM22
AR M24,7712
C038
AM22
AR M24,7712
C038
AM22
 


 


AR M16,7712
C038
AM11
AR M16,7712
C038
AM11
AR M16,7712
C038
AM11
 


 


อังคาร AR M13,7712
C040
AM11
AR M13,7712
C040
AM11
AR M13,7712
C040
AM11
 


 


AR M13,7712
C040
AM12
AR M13,7712
C040
AM12
AR M13,7712
C040
AM12
 


 


พุธ AR 000,7712
C038
AM22
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
 


AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
 


 


พฤหัสบดี AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR M16 บธ021004 : หลักการบัญชี
AR M13 สศ072007 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 000 HomeRoom
AR R23 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201