7714-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R37,7714
C042
AR31
AR R37,7714
C042
AR31
AR R37,7714
C042
AR31
 


 


AR R35,7714
C130
AR31
AR R35,7714
C130
AR31
AR R35,7714
C130
AR31
 


 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7714
C157,C120
AR21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7714
C084
AM22
AR M21,7714
C084
AM22
AR M21,7714
C084
AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R37 ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR M21 ศท012010 : วาทการ
AR 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C084 อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202