8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P14,8811
C064
EP11,EP12
ED P14,8811
C064
EP11,EP12
ED P14,8811
C064
EP11,EP12
 


 


ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
ED P23,8811
C064
EP23,EP24
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,8811
C112
PH21
ED E23,8811
C064
PH21
ED E23,8811
C064
PH21
ED E23,8811
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
 


 


ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
ED P20,8811
C137
EP23,EP24
 


 


ศุกร์ ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED E23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P20 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202