8812-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R11,8812
C120
AR11
AR R11,8812
C120
AR11
AR R11,8812
C120
AR11
 


 


AR M11,8812
C153
AM12
AR M11,8812
C153
AM12
AR M11,8812
C153
AM12
AR M11,8812
C153
AM12
 


อังคาร ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
ED P43,8812
C111
EP52
 


 


AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
 


พุธ ED 000,8812
C075
EP12
ED P10,8812
C157
EP12
ED P10,8812
C157
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
 


ศุกร์ AR M11,8812
C153
AM11
AR M11,8812
C153
AM11
AR M11,8812
C153
AM11
AR M11,8812
C153
AM11
 


ED P10,8812
C157
EP12
ED P10,8812
C157
EP12
 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR M11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
ED 000 HomeRoom
ED P10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101