8813-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
ED P10,8813
C157
EP13
 


SE H12,8813
C131
SH12
SE H12,8813
C131
SH12
SE H12,8813
C131
SH12
 


 


อังคาร ED P12,8813
C052
EP12
ED P12,8813
C052
EP12
ED P12,8813
C052
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8813
C086
SH11
SE H12,8813
C131
SH11
SE H12,8813
C131
SH11
SE H12,8813
C131
SH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE H12 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P12 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C131 อ. ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C052 อ. สิรีลักขณ์ ร่มพล
C086 อ. สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101