9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E14,9915
C064
PH11,PH12
ED E14,9915
C064
PH11,PH12
ED E14,9915
C064
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9915
C009,C158
PH11,PH12
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E14 กศ052010 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
ED E11 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102