A201-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
 


 


อังคาร ED E41,A201
C102
PH41
ED E41,A201
C102
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A201
C030
EP23
ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
ED E46,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P31,A201
C047
EP32
ED P31,A201
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED E45 สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 000 HomeRoom
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED P31 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302