A301-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
ED P36,A301
C006
EP33,EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
ED P36,A301
C006
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A301
C102
EP31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED 000 HomeRoom
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302