AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,6615
C110
AM31
AR M36,6615
C110
AM31
 


 


 


AR M34,B128
C058
AM31
AR M34,B128
C058
AM31
AR M34,B128
C058
AM31
 


 


อังคาร AR M35,B108
C056
AM31
AR M35,B108
C056
AM31
AR M35,B108
C056
AM31
 


 


AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
AR M32,8812
C153
AM31
 


พุธ AR 000,6615
C122
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
AR M31,6615
C040
AM31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M34 พล031051 : เรือพาย
AR M35 พล031107 : มวยไทย
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
AR 000 HomeRoom
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B108 โรงยิมมวย
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301