AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
AR M33,7716
C122
AM32
 


AR M34,B128
C058
AM32
AR M34,B128
C058
AM32
AR M34,B128
C058
AM32
 


 


พุธ AR 000,6612
C103
AM32
AR M36,6612
C110
AM32
AR M36,6612
C110
AM32
 


 


AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
AR M31,7712
C040
AM32
 


 


พฤหัสบดี AR M35,B108
C056
AM32
AR M35,B108
C056
AM32
AR M35,B108
C056
AM32
 


 


AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
AR M32,8812
C153
AM32
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M34 พล031051 : เรือพาย
AR 000 HomeRoom
AR M36 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR M35 พล031107 : มวยไทย
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C040 อ. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
B128 ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
6612 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302