B105-สนามตะกร้อ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
ED P44,B105
C030
EP42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
ED P44,B105
C030
EP51
 


 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พุธ  


ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
ED P44,B105
C030
EP52
 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


 


ศุกร์ ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
ED P44,B105
C030
EP41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล043065 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401