B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E24,B110
C009
PH21
ED E24,B110
C009
PH21
ED E24,B110
C009
PH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED E15,B110
C009
PH11
ED E15,B110
C009
PH11
ED E15,B110
C009
PH11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E15,B110
C009
PH12
ED E15,B110
C009
PH12
ED E15,B110
C009
PH12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E24 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED E15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102