B121-โดมบาส1 (บาสเกตบอล) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
ED P35,B121
C047
EP33
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
ED P35,B121
C047
EP34
 


ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
ED P35,B121
C047
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
ED P35,B121
C047
EP32
 


 


ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
ED E38,B121
C114
PH31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED E38 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C114 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301