B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E25,B122
C110
PH21
ED E25,B122
C110
PH21
ED E25,B122
C110
PH21
 


 


พุธ  


ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
ED P26,B122
C065,C110
EP23
 


ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED E25 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204