C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
ED P33,A201
C014
EP31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
ED E34,B115
C014
PH31
 


 


พุธ  


ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
ED P33,A201
C014
EP32
 


ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
ED P33,2202
C014
EP34
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
ED P33,A301
C014
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E34 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
2202 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303