C029-อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P32,2201
C029
EP32
ED P32,2201
C029
EP32
 


 


 


อังคาร ED P32,A102
C029
EP34
ED P32,A102
C029
EP34
ED P32,2201
C029
EP33
ED P32,2201
C029
EP33
 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P32,2205
C029
EP31
ED P32,2205
C029
EP31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
ED E27,2205
C029
PH21
ED E27,2205
C029
PH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E27 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
====== อาจารย์ ======
C029 อ. เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A102 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 1) เอราวัณ 2 บรรจุได้ 120 คน
2205 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201