C033-อ. อรรถพร คำพวง จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
ED P21,8817
C033,C152
EP23
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
ED P21,6612
C033,C152
EP21
 


ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
ED P21,6616
C033,C152
EP24
 


พุธ  


 


 


 


 


ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6612 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202