C034-อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
SE S27,6613
C034,C153
SS21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
SE S29,6612
C034
SS21
 


 


พุธ SE 000,B117
C034
SS31,SS32
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
SE S27,6614
C034,C153
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
SE S29,6615
C034
SS22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S29 วท081214 : เทนนิส
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C034 อ. สุรชัย พันธ์กำเนิด
C153 อ. อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6614 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202