C038-อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7712
C038
AM22
AR M24,7712
C038
AM22
AR M24,7712
C038
AM22
 


 


AR M16,7712
C038
AM11
AR M16,7712
C038
AM11
AR M16,7712
C038
AM11
 


 


อังคาร AR M16,7713
C038
AM12
AR M16,7713
C038
AM12
AR M16,7713
C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7712
C038
AM22
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
ED E11,9915
C009,C038
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา
AR M16 บธ021004 : หลักการบัญชี
AR 000 HomeRoom
ED E11 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C009 อ. ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201