C042-ผศ. อรรณพร สุริโย จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R37,7714
C042
AR31
AR R37,7714
C042
AR31
AR R37,7714
C042
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7716
C042
AM11
AR M15,7716
C042
AM11
AR M15,7716
C042
AM11
 


 


AR M15,7716
C042
AM12
AR M15,7716
C042
AM12
AR M15,7716
C042
AM12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R37 ทท012012 : การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR M15 บธ041010 : หลักการตลาด
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102