C053-อ. กุลชาดา ศรีใส จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H22,5514
C053
SH21
SE H22,5514
C053
SH21
SE H22,5514
C053
SH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
SE H22,5513
C053
SH22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H32 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301