C062-ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
SE H28,5513
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
SE H36,5515
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062
SH31
SE H28,5514
C062
SH21
SE H28,5514
C062
SH21
SE H28,5514
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H36 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202