C077-ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
 


ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
ED P22,2204
C077
EP21
 


อังคาร ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
ED P22,2205
C077
EP23
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,2201
C077
EP13
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
ED P22,2201
C077
EP24
 


ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
ED E22,2203
C077
PH21
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED E22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201