C083-อ. โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR R31,7716
C083
AR31
AR R31,7716
C083
AR31
AR R31,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
AR R33,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R31 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R33 นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
====== อาจารย์ ======
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301