C084-อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
AR M21,7714
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7714
C084
AM22
AR M21,7714
C084
AM22
AR M21,7714
C084
AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M21 ศท012010 : วาทการ
====== อาจารย์ ======
C084 อ. ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202