C102-อ. พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,8816
C102
EP41
ED P46,8816
C102
EP41
ED P46,8816
C102
EP52
ED P46,8816
C102
EP52
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E41,A201
C102
PH41
ED E41,A201
C102
PH41
ED P46,5514
C102
EP42
ED P46,5514
C102
EP42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,A301
C102
EP31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
ED P46,6613
C102
EP51
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
5514 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403