C108-อ. วรากร คำปลิว จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
AR R25,7716
C108
AR21
 


 


AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
AR R17,7715
C108
AR11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE H16,5512
C108
SH12
SE H16,5512
C108
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE H16,5512
C108
SH11
SE H16,5512
C108
SH11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR R17 มศ242002 : พลวัตรกลุ่มและการสร้างทีม
SE H16 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
====== อาจารย์ ======
C108 อ. วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101