C110-อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,6615
C110
AM31
AR M36,6615
C110
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E25,B122
C110
PH21
ED E25,B122
C110
PH21
ED E25,B122
C110
PH21
 


 


พุธ  


AR M36,6612
C110
AM32
AR M36,6612
C110
AM32
ED P26,B122
C065,C110
EP23
 


ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
ED P26,B122
C065,C110
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
ED P26,B122
C065,C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
ED E25 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204