C130-อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R35,7714
C130
AR31
AR R35,7714
C130
AR31
AR R35,7714
C130
AR31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7716
C032,C130
AR31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M27,B126
C130
AM22
AR M27,B126
C130
AM22
AR M27,B126
C130
AM22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR 000 HomeRoom
AR M27 พล041013 : ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202