C136-อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
SE S12,6611
C136
SS11,SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
SE S32,6614
C136
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6611
C136
SS11
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
AR R23,7712
C136
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S28,6611
C136
SS21,SS22
SE S28,6611
C136
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
AR R15,7711
C136
AR11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S12 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE 000 HomeRoom
AR R23 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
AR R15 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6614 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101