C141-อ. ธันวา พิศดาร จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
 


 


SE H17,5512
C141
SH11
SE H17,5512
C141
SH11
SE H17,5512
C141
SH11
 


 


อังคาร ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
SE H17,5512
C141
SH12
 


SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
SE S26,5514
C037,C141
SS22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
SE S26,6614
C037,C141
SS21
 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
 


 


ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
SE H17 วท073162 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE S26 วท083006 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C037 ผศ. ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203