C142-อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
ED P25,D303
C141,C142
EP21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
 


 


SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
SE S35,6613
C005,C142
SS31
 


 


พุธ SE 000,6613
C142
SS12
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
SE S35,5513
C005,C142
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
SE S36,6613
C142
SS31
 


 


SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
SE S36,6616
C142
SS32
 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
ED P25,D303
C142,C141
EP24
 


 


ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
ED P25,D303
C141,C142
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE 000 HomeRoom
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
====== อาจารย์ ======
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
6613 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203