C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
SE H14,5512
C163
SH12
 


SE S22,6611
C163
SS21,SS22
SE S22,6611
C163
SS21,SS22
 


 


 


อังคาร SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
SE H14,5512
C163
SH11
 


SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
SE S15,6611
C163
SS12
 


พุธ  


SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
SE S15,6611
C163
SS11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
SE H24,5513
C163
SH22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
SE H24,5514
C163
SH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H14 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE S22 ศท092008 : มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202