C164-อ. จริญญา ธรรมจี๋ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
SE S21,6612
C164
SS22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
SE S21,6614
C164
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 ศท061007:วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C164 อ. จริญญา ธรรมจี๋
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201