C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E42,C402
C075
PH41
ED E42,C402
C075
PH41
ED E42,C402
C075
PH41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P41,C402
C075
EP51
ED P41,C402
C075
EP51
ED P41,C402
C075
EP51
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P41,C402
C075
EP52
ED P41,C402
C075
EP52
ED P41,C402
C075
EP52
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404