EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
ED P22,2205
C077
EP22
 


ED P24,8817
C021
EP22
ED P24,8817
C021
EP22
 


 


 


อังคาร ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
ED P25,D303
C142,C141
EP22
 


 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พุธ ED 000,2203
C114
EP22
ED P27,B108
C056
EP22
ED P27,B108
C056
EP22
ED P27,B108
C056
EP22
 


ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
ED P21,6613
C033,C152
EP22
 


พฤหัสบดี ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
ED P20,8811
C137
EP21,EP22
 


 


ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
ED P26,B122
C065,C110
EP22
 


 


ศุกร์ ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
ED P23,8811
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P24 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P25 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 HomeRoom
ED P27 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P21 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED P20 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P23 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C142 อ. วรุจน์ ธัญญเจริญ
C141 อ. ธันวา พิศดาร
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C114 อ. เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C056 อ. สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C033 อ. อรรถพร คำพวง
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
B105 สนามตะกร้อ
2203 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
6613 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201